Sidebar Picture 01

จำนำรถยนต์/ รถจักรยานยนต์

Sidebar Picture 01

จำนองขายฝากที่ดิน

Sidebar Picture 01

ซื้อขายรถยนต์/จักรยานยนตร์มือสอง

พ.ร.บ รถยนต์


 

เอกสารที่ใช้ทำ พรบ. สำหรับรถจักรยานยนต์

  1. สำเนารายการจดทะเบียน (หน้าเล่มหรือคู่มือรถ)

หรือ 2. พรบ. เดิม/ป้ายวงกลม+สำเนาบัตรประชาชน